Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin amacı, Genart Medya Reklamcılık İletişim Ticaret Anonim Şirketi (“Tagon”) anlaşmalı olduğu yayıncı mecralar tarafından yönetilmekte olan web sitelerinin kullanıcılar tarafından ziyareti sırasında elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un (“KVKK”) 10. Maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ayrıca, Tagon’un anlaşmalı olduğu yayıncı mecralar tarafından yönetilmekte olan web sitelerinden toplanan kişisel verilerinin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve kişisel veri sahibinin hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektir.

Çeşitli kategorilerde ürün ve/veya hizmet sunan reklamverenler ile potansiyel müşteriler, Tagon’un anlaşmalı olduğu yayıncı mecralar tarafından yönetilmekte olan web sitelerinde buluşmaktadırlar. Bu ziyaret sırasında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde kullanıcıların kişisel verileri, Tagon’un iş ilişkisi içinde olduğu reklamverenlerin ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak için reklamveren ile yapılan sözleşme kapsamında veya yürütülen faaliyetler gereğince reklamverenin emir ve talimatları doğrultusunda Tagon tarafından işlenebilmektedir.

Tagon, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviye güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda reklamverenlere iletilmek üzere işlenmektedir.

Tagon, bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Tagon’un yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

a) Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tagon tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Tagon ile iş ilişkisi içinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi için Tagon tarafından iş ortağı/reklamverenler/markalar ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecektir.

Ad,soyad ve iletişim bilgileri: İlgili anket veya bannerda belirtilen veriler, anket, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlendirilebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçebilmeleri, reklamverenin, ticari elektronik ileti gönderilmesi suretiyle reklam, tanıtım ve duyuru çalışmalarını yapması, potansiyel müşteri bilgisini elde etmek, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası süreçlerini geliştirmesi, iş geliştirme, analiz, reklam, araştırma, kampanya bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerini yürütmesi, satış sonrası hizmetleri, ticari iş ve strateji belirlemesi amaçlarıyla işlenecektir.

İşlem güvenliği bilgileri: Anket, banner yönlendirme gibi modüller üzerinden ad, soyad ve iletişim bilgilerini giren kullanıcıların yukarıda açıklanan amaçlar dahilinde, bilgilendirmeye dayalı açık rızalarının alındığının Tagon tarafından ispat edilebilmesi amacıyla IP adresleri işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kullanıcıların web sitesini ziyareti sırasında kendi inisiyatifleri ile paylaştıkları kişisel veriler, reklamverenin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve ayrıca reklamveren tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların reklamveren tarafından yapılması; reklamveren tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcıların beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kullanıcılara önerilmesi; reklamverenin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ticari elektronik ileti iletebilmesi amaçları olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için reklamveren dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Anket, banner yönlendirme gibi modüller üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlendirilebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen, kullanıcı tarafından doğrudan Tagon’a iletilen kişisel veriler ve Tagon’un KVKK kapsamındaki yasal yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin ispatı için kullanıcıların IP adresleri toplanmaktadır. Doğrudan Tagon’a iletilen kişisel veriler, Tagon’un anlaşmalı olduğu yayıncı mecralar tarafından yönetilmekte olan web sitelerinin kullanıcılar tarafından ziyareti sırasında, kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda reklamveren adına çıkan reklamdaki form/banner/anketin doldurulması suretiyle iletmiş oldukları ad, soyad, iletişim bilgileri vb. kişisel verileri ifade eder. Kişisel verileriniz, Tagon ile iş ilişkisi içinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Tagon tarafından iş ortağı/reklamverenler/markalar ile yapılan sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ifa etme amacıyla ve iş ortağı/reklamverenler/markaların emir ve talimatları doğrultusunda toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları
KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Esentepe Mah. Harman Sok. Harmancı Giz Plaza Kat: 11 Şişli/İstanbul adresine iletmeniz halinde, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Tagon tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.